Svarbi informacija


Informacija apie projektų vykdymą

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2015-2018 m.

KORUPCIJOS PREVENCIJA

LdV projektas Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis

El. vadovas ambulatorines paslaugas teikiančių įstaigų geresniam darbui

Elgesio kodeksas

ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

IŠANKSTINĖ KLIENTŲ REGISTRACIJA INTERNETU Į NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBĄ PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. galima iš anksto internetu užsiregistruoti vizitui į bet kurį NDNT teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą ir ligos pobūdį.

IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA INTERNETU JUMS SUTEIKS:

Galimybę užsiregistruoti vizitui į NDNT teritorinius skyrius internetu Jums patogiu laiku;

Turėdami asmens sveikatos priežiūros įstaigų parengtus siuntimus į NDNT, galėsite savarankiškai planuoti savo atvykimo į NDNT laiką, užsiregistruoti vizitui tiksliu laiku nurodydami atvykimo datą bei valandą;

Užtruksite vos minutę, kol suvesite savo duomenis;

Globojamus vyresnio amžiaus žmones vizitui gali registruoti juos globojantys asmenys;

Apie registracijos patvirtinimą būsite informuoti trumpąja SMS žinute ir (arba) el. paštu;

Priminimą apie apsilankymą NDNT gausite trumpąja SMS žinute ir/arba el. paštu.

Išankstinė klientų registracija vizitui į NDNT

internetu galima adresais:

www.ndnt.lt arba https://epaslaugos.ndnt.lt/registracija/

 

Kupiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms eiti.

Įstaigos pavadinimas – viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras.
Buveinės adresas – Krantinės g. 30, LT-40117 Kupiškis.
Įmonės kodas – 164831720.

Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybė yra priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti įstaigos veiklą, vadovauti įstaigos administracijai, realizuoti įstaigos veiklos strategiją, įgyvendinti pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.

Specialūs reikalavimai:

 1. Mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
 2. Turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 3. Turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį.

Direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:

 1. Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.
 2. Išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą.
 3. Žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra.
 4. Gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius.
 5. Išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.
 6. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 7. Turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes, informaciją apie kvalifikacijos kėlimą ir kt. ),savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires,
 4. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą.
 6. Užpildytą Pretendento sutikimo dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms formą.
 7. Kitų dokumentų kopijas, patvirtinančias Pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2019 m. sausio 24 d. įskaitytinai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pareigybės aprašymas

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613)  30 368 arba el. paštu snieguole.vairiene@kupiskis.lt .